foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt 

Opět jsme zavítali s první pomocí mezi školáky i předškoláky. Tentokrát do DD Černá voda, ZŠ při lázních Bludov, MŠ ve Starém Městě pod Sněžníkem.Děti z MŠ jsme hravou formou učili ošetřit odřeniny, šátkové obvazy a resuscitaci. Dětem se vše moc líbilo, některé chtěly ošetřovat nebo být ošetřovány opakovaně. Namalovaná a ošetřená zranění si nechaly, aby je mohly ukázat i doma rodičům.

Děti ze základních škol si na 3 stanovištích vyzkoušely základní postupy v PP – oživování dítěte a dospělého člověka, vyšetření zraněné osoby a ošetření zraněného v bezvědomí a na posledním stanovišti si žáci vyzkoušeli jednoduché šátkové obvazy a postup při zástavě krvácení.

Těchto  akcí se zúčastnily žákyně třídy 2.B: Klára Vítková, Vendula Gieslová, Hana Šlosarová, Eva Dorotíková, Tereza Štulajterová, Adéla Kryštofová,

Mgr. Anežka Gronychová, Mgr. Marcela Köhlerová.

V Šumperku 29.6.2018                                                         Mgr. Marcela Köhlerová

                                                                        

  

V pátek 15. června připravilo 5 žákyň naší školy (ze třídy 3. A – Petra Červenková, Bára Fricová, Lucie Matějčková, Vendula Revayová a Martina Tichá) ukázky první pomoci pro žáčky třetích tříd a žáky osmé třídy na ZŠ U stadionu v Uničově. Všichni si vyzkoušeli ošetření různých poranění na několika stanovištích: ošetření krvácení, ošetření zlomenin, bezvědomí a kardiopulmonální resuscitace.

Potěšil nás opravdový zájem ze strany žáků základní školy, kteří při praktickém procvičování na jednotlivých stanovištích byli velice aktivní. Pedagogové ze základní školy projevili zájem u tuto akci i v následujícím školním roce.

                                                                              V Šumperku Mgr. Marcela Köhlerová, Mgr. Andrea Krestýnová

 

Akce proběhla ve dnech 11. - 12. června 2018 v prostorách Střední zdravotnické školy Jaselská a v parku na Obilním trhu. Celkem soutěžilo 30 družstev ze zdravotnických škol. V kategorii středních zdravotnických škol soutěžilo 23 družstev a 7 škol v kategorii vyšších zdravotnických škol. Hodnotící komise byla z  řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna a z odborných učitelek. Soutěžící družstva v kategorii středních zdravotnických škol prošla třemi stanovišti – poskytování první pomoci s odbornými pomůckami, v domácím prostředí a terénu. Soutěžící po ukončení modelové situace byli ihned vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili.  

 

Naši školu reprezentovalo v kategorii A – SZŠ družstvo ve složení:

  • Jurková Adéla 2.B
  • Kamínková Tereza 2.B
  • Dorotíková Eva 2.B

V této kategorii soutěžilo 23 družstev a naše družstvo obsadilo 6. místo.

                                               

Celkově hodnotíme účast pozitivně. Děvčata se na stanovištích při poskytování první pomoci nedopustily žádných zásadních chyb, ztrátové body jim byly odečítány za drobné nedostatky. Oceňujeme jejich aktivitu, koordinaci v týmu a nadšení pro věc. Děkujeme jim za velmi dobrou reprezentaci školy.

                                                                  V Šumperku 13. června 2018  Mgr. Miroslava Šopíková

                                                                                                  

Rok 2018 jsme se na naší škole rozhodli věnovat zdravému životnímu stylu, seznámení s infekčními a civilizačními chorobami. Chtěli jsme poukázat na to, jak nás civilizační choroby ohrožují, a proto jsme se zaměřili na podporu prevence. Další skupinou onemocnění, která se v dnešní době vyskytují, jsou infekční choroby. Všichni víme, jakou hrozbou je šíření HIV. Každým rokem se zvyšuje počet nakažených v ČR i celosvětově. A nejedná se jen o toto onemocnění. Existuje spousta chorob, které jsou hrozbou přes obrovské pokroky medicíny i dnes. Touto problematikou se žáci zabývali ve svých pracích, které prezentovali na ekologické konferenci, která se konala v druhé polovině června. Poznatky, které díky konferenci získali, použijeme při tvorbě učebních pomůcek.

Naše škola získala podporu od Olomouckého kraje. Prvními aktivitami v našem projektu „Zdravý životní styl jako prevence infekčních a civilizačních chorob“ byly právě ekologická konference a soutěž v první pomoci. Ceny na konferenci byly pořízeny z finančního příspěvku z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2018“.

„Infekční choroby a jejich prevence“ bylo zadání pro druhé ročníky. Vyslechli jsme práce např. o AIDS, vzteklině a dalších. Žáci prvních ročníků vystoupili s prezentacemi o civilizačních chorobách. Zaměřili se na obezitu, rakovinu, závislosti i některé duševní poruchy. Vítězná práce byla o závislosti na kouření a možnostech odvykání.

Častou příčinou poškození zdraví, zvlášť u mladých lidí, jsou úrazy. O osudu postižených rozhodují první okamžiky po objevení potíží. První pomoci se v červnu věnovala skupina žáků druhých ročníků při soutěži první pomoci. Podle výsledků soutěže, ale i zájmu studentů, vybereme několik žáků, kteří budou navštěvovat okolní školy a provádět hlavně praktické ukázky první pomoci provázené jednoduchým výkladem. Výklad bude přizpůsoben věku dětí tak, aby i ti mladší byli schopni pomoci při akutních stavech.

Po ukončení prezentací žáků jsme vyslechli zajímavou přednášku paní inženýrky Klimešové o preventivních programech VZP. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací a ukončili tím úvodní část našeho projektu.                        Mgr. Helena Crhonková, SZŠ Šumperk

 

 

 

Dne 4. června 2018 na Střední zdravotnické škole v Šumperku proběhlo školní kolo soutěže v poskytování první pomoci. Této soutěže se zúčastnilo 41 žáků třídy 2.A a 2.B, což je 90 % žáků obou tříd.  Celkem v obou třídách soutěžilo 9 družstev v počtu 4 - 5-ti členů. Žáci řešili modelové situace na dvou stanovištích. Ošetřovali zraněného s úrazem elektrickým proudem, v bezvědomí, s poraněním břicha. Na druhém stanovišti ošetřovali zraněné s žilním krvácením, zlomeninou horní končetiny a poraněním hrudníku.

V celkovém hodnocení na obou soutěžních stanovištích se nejlépe umístil tato družstva:

  1. místo: Jurková Adéla, Roháčková Kateřina, Kašparová Kristýna, Dorotíková Eva.
  2. místo: Štulajterová Tereza, Kryštofová Adéla, Vítková Klára, Zapletalová Tereza, Krajcarová Aneta
  3. místo: Gieslová Vendula, Láhrová Eliška, Holinková Adéla, Šlosarová Hana, Krawiecová Anna

Jako nejlepší velitelky byly vyhodnoceny: Jurková Adéla, Gieslová Vendula, Dostálová Simona

 

Chtěli jsme dát možnost žákům vyzkoušet si i své praktické dovednosti z první pomoci a to v situacích, které jsou podobné skutečným úrazům z denního života. Žáci si měli možnost prověřit své reakce ve stresových situacích, organizační a komunikační schopnosti. Nejlepšího výsledku v soutěži dosáhli žáci, kteří celý školní rok pracovali v kroužku první pomoci. Do práce figurantů a pomocníků při organizaci soutěže se zapojilo 7 žáků z 1. ročníků, kterým děkujeme za vytváření modelových situací. 

V Šumperku dne 5. června 2018                                                                                       Mgr. Miroslava ŠopíkováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.