foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt 

 

Od října letošního školního roku opět dochází žáci naší školy do Pečovatelského kroužku v Nemocnici Šumperk a.s., a to na interní oddělení – ošetřovatelský úsek a sociální úsek. Ke stávajícím žákům z minulého školního roku přibyli noví žáci z prvních a druhých ročníků, takže je nás celkem 12. Nadále spolupracujeme s kaplankou a koordinátorkou dobrovolnického programu Nemocnice Šumperk a.s. Mgr. Lenkou Topolanovou. Náplň návštěv je stále volena dle zájmu klientů – povídání, četba knih, aktivity zaměřené na procvičování paměti, drobné ruční práce, vycházky v areálu nemocnice a další. Ve středu 25. října jsme se s klienty sešli, abychom společně zdobili dýně. Tato akce byla opět, jako každý rok, úspěšná a klienty velmi kladně hodnocená. Všichni klienti v rámci svých možností při zdobení dýní spolupracovali a každý si na pokoj svoji dýni odnesl. Těšíme se na další společně strávené chvíle.

                                                                                                                                  Mgr. Andrea Krestýnová

 

Aby se naši studenti mohli zúčastnit regionálního kola soutěže SEARCH IT!, pořádáme školní kolo této soutěže na naší Střední zdravotnické škole. Soutěž proběhla na přelomu října a listopadu, přičemž se soutěžilo ve dvou kategoriích. Jednu kategorii tvořili žáci 2.ročníku a druhou kategorii žáci 3.ročníku.

Naši studenti se této soutěže účastní každý rok. Ze školního kola postupují tři studenti do regionálního kola, které pořádá Střední průmyslová škola. Tedy i letos vysíláme naše studenty, právě na základě úspěšnosti ve školním kole.

Jedná se o soutěž ve vyhledávání informací na internetu, která skloubí jazykové dovednosti spolu s dovednostmi práce na počítači. Takže mnohým studentům dala vyniknout, protože se nejednalo o mluvený projev, ale spojily se dvě činnosti z různých oblastí. Studenti měli během stanovené doby najít co nejvíce odpovědí na otázky, položené v angličtině. Mohli hledat kdekoli na internetu, přičemž rozhodující bylo najít to správné klíčové slovo. Soutěže se vždy zúčastnily celé třídy a výsledky byly mnohdy velmi těsné. Vítězové byli odměněni anglickým kalendářem či sladkou cenou a obdrželi diplom (viz níže).                       Mgr. Petra Kabourková

2.ročník

  1. URBÁŠKOVÁ Aneta          2.A                                                               22 bodů             
  2. -  3. KAŠPAROVÁ Kristýna 2.B, ROHÁČKOVÁ Kateřina 2.B                20 bodů      

3.ročník

  1. WAGNER Lukáš 3.B                                                                             25 bodů                              
  2. BEDNAŘÍKOVÁ Blanka 3.B                                                                  23 bodů              
  3. PLISKOVÁ Michaela 3.B, SKALICKÁ Kateřina 3.A                               21 bodů

                                    

   Jako každým rokem se i letos žáci Střední zdravotnické školy zúčastnili 8.11. 2017 hromadného darování krve na Transfuzní službě v Šumperku. Celkem se dostavilo 19 žáků ze třetích a čtvrtých ročníků, 3 chlapci a 16 dívek. Kritéria dárcovství jsou velice přísná, aby nebyl příjemce krve ohrožen. Krev darovalo tudíž 17 žáků, což je úctyhodné číslo. Ale ani dvě žákyně, kterým se tento den krev odebrat nemohla ze zdravotních důvodů, se nevzdávají. Brzy Transfuzní službu opět navštíví a věří, že to příště vyjde. Nebudou sami, kdo se sem vrátí, většina dnešních dárců má totiž v plánu darovat krev opakovaně.

   Darovaná krev následně putuje na nemocniční oddělení, kde zachraňuje životy. Když se žáků zeptáte, co je vedlo k darování, většina odpoví, že vlastní zkušenosti z odborné praxe v nemocnici, kde vidí na vlastní oči, jak moc je krev potřebná a vzácná. Po překonání pocitu nejistoty z důvodu prvního darování krve odcházeli žáci s hřejivým pocitem z dobrého skutku.

   Velký dík patří všem, kteří se akce zúčastnili, a také příjemnému personálu Transfuzní služby, jenž se o naše dárce velmi pěkně staral.

                 Všem příjemcům naší krve přejeme zdraví a brzké uzdravení!

                                                                                                Mgr. Marcela Köhlerová a Hana Malá ze třídy 4.A

 

 

Dne 11. října 2017 se třída 4.A ze Střední zdravotnické školy v Šumperku zapojila opět do charitativní sbírky Bílá pastelka. Tato celostátní veřejná sbírka je určena na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké spoluobčany. Pod organizačním vedením pracovnic SONS – Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Šumperku se nám podařilo vybrat částku 34 680 Kč. Vzhledem k počasí, které nám tentokrát nepřálo, je to částka vysoká. Děkujeme všem, kteří si od nás koupili symbolickou bílou pastelku a spolupodíleli se tak na této záslužné akci. Jsme rádi, že jsme mohli přispět svou aktivitou.

 V Šumperku 14. listopadu 2017     

Žáci třídy 4.A a třídní učitelka Mgr. Marcela Köhlerová

                                    

V rámci školního vzdělávacího programu je do čtvrtého ročníku zařazen „Projektový týden“ tzn. týden odborných exkurzí a projektů. Cílem odborných exkurzí a projektů je zaměřit se na budoucí uplatnění absolventů a jejich profesní dráhu a doplnění odborných znalostí. V letošním školním roce byl tento týden realizován ve dnech od 30. 10. do 1. 11. 2017. První tři dny byly spojeny s pobytem žáků obou tříd čtvrtého ročníku v Praze. Program tvořily odborné exkurze, jejich cílem bylo získat nové poznatky do jednotlivých předmětů. Občanská nauka – návštěva Poslanecké sněmovny a Senátu ČR, český jazyk a literatura – návštěva Národního divadla s odborným výkladem, prohlídka historické části Prahy, do předmětu ošetřovatelství – prohlídka oddělení kardiochirurgie, kardiologie a 3. chirurgické kliniky FN v Motole, kde byla žákům umožněna prohlídky tohoto zdravotnické zařízení s podrobným odborným výkladem a zároveň získali i informace o možnosti uplatnění absolventů v této nemocnici.

Další dny byl program pro žáky připraven nejen ve škole, ale i na Pracovním úřadě města Šumperk. Část žáků ve čtvrtek 2. 11. navštívila Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Ve škole byli žáci zapojeni aktivně - probíhala část programu  v podobě vlastní tvorby strukturovaného životopisu a průvodního dopisu při žádosti o práci, a to jak v českém tak i anglickém jazyce.Na závěr tohoto dne následovaly informace o možnostech pomaturitního studia od Mgr. I. Žváčkové. Poslední projektový den probíhal formou přednášek na témata – postup při hledání práce a možnosti využití spolupráce s ÚP, finanční gramotnost. Jednotlivé přednášky byly vedeny odborníky z dané oblasti – PhDr. Kašparová, p. Mikuláštikem. Celý den pak uzavřela Mgr. Chlumská s nabídkou Stipendijního programu AGEL a možnostmi uplatnění ve zdravotnických zařízeních skupiny AGEL.

Tato metoda výuky splnila dané cíle a byla žáky hodnocena kladně. I my pedagogové věříme, že informace získané netradiční formou výuky si žáci lépe zapamatují. A jelikož se naše třídní kolektivy na konci školního roku rozejdou do života, vážíme si každé takové akce, kde můžeme být spolu jinde než v lavicích.

                                                                Sepsala Mgr. Ludmila Rolincová, Mgr. Marcela Köhlerová, SZŠ Šumperk.

                                     Copyright © 2021 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.