foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktVyužití moderních technologií v péči o pacienta ve fakultních nemocnicích v Praze

Cílem projektových dnů v rámci Šablony OP JAK, CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk, bylo dát možnost nahlédnout žákům 4. ročníků do problematiky práce sestry na vysoce specializovaném pracovišti neurochirurgické kliniky. Realizace projektu proběhla ve dnech 7. -8.3. 2023 pro žáky 4.A a 14. – 15.3. 2023 pro žáky 4.B.

Cesta do hlavního města pro účastníky projektového dne byla zajištěna vlakem společností RegioJet. Dvoudenní projektová výuka byla naplánovaná a vytvořená ve spolupráci s primářem neurochirurgické kliniky FN Motol doc. MUDr. RNDr. Ondřejem Bradáčem, vrchní sestrou Bc. Terezou Drbohlavovou a vrchní sestrou neurochirurgické kliniky ÚVN Praha Mgr. Jitkou Černohorskou. Ubytování účastníků v hotelu Starý Pivovar bylo financováno z projektu.

První den projektové výuky začal na neurochirurgické klinice ÚVN Praha a byl zaměřen na využití moderních technologií v péči o pacienta. Žáci byli rozděleni na tři skupiny vždy s jedním pedagogem, každá skupiny si postupně prohlédla tři oddělení neurochirurgie včetně neurochirurgické JIP. Přímo v praxi na oddělení jim zdravotnický personál ukázal, jak používají elektronickou dokumentaci AMIS*HD, využívající čtečky ve formě iPhonů. Každý pacient má přidělen QR kód na identifikačním náramku, k načtení kódu dochází vždy při podávání léků pacientovi a při odběrů biologického materiálu. Elektronická dokumentace obsahuje i kompletní informace z minulé hospitalizaci pacienta. Žáci byli seznámeni se síťovým glukometrem, potrubní poštou, resuscitačním vozíkem, anesteziologickým lůžkem a s manipulačním vozíkem na přepravu lůžka s pacientem.

 Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva radiačního ústavu ÚVN, který se specializuje na stereotaktické ozáření nádorových a vybraných nenádorových ložisek za pomoci robotického ozařovače CyberKnife. Přístroj, který je teprve druhý v republice, dokáže na milimetry přesně ozářit nejen nádory, které jsou těžko dostupné, ale i ty, které vlivem dýchání a tělesných pochodů mění svou polohu. Šetrný zákrok, který trvá jen zhruba 30 minut, přitom ochrání od poškození okolní zdravé tkáně. Žáci viděli přes kamerový systém práci kybernetického nože přímo v rámci radiační terapie u pacienta. Po ošetření pacienta si prohlédli ozařovnu i s odborným výkladem radiologického pracovníka.

Druhý den pokračovala projektová výuka ve fakultní nemocnici Motol. Žáci byli uvedeni do kinosálu nemocnice, kde je vrchní sestra, seznámila s personálním obsazením nemocnice, zaměstnaneckými benefity, vybaveností a spektrem péče, kterou poskytuje jejich fakultní nemocnice.

Následovala odborná přednáška přednosty kliniky doc. MUDr. Vladimíra Beneše, věnovaná péči o dětské pacienty s neurochirurgickou diagnózou. Objasnila jim možnosti lékařské i ošetřovatelské péče a také je seznámila s druhou nejčastější diagnózou dětského věku, a to nádorovým onemocněním CNS a míchy. V prezentaci žáci zhlédli krátký video sestřih z operace nádoru mozku. Druhá odborná přednáška v podání MUDr. Jakuba Táborského plynule navázala na problematiku již zmíněnou doc. MUDr. Vladimírem Benešem, žákům nastínila jednu ze specifických problematik dětské neurochirurgie - kraniosynostózy.

                     V poslední části bylo žákům umožněno prohlédnout jednotlivá pracoviště NCH kliniky. Vrchní a staniční sestry provedli žáky jak standardním oddělením, tak jednotkou intenzivní péče pro dětské pacienty. Velmi zajímavá byla prohlídka dětského oddělení, staniční sestra žáky uvedla do problematiky léčby a ošetřovatelské péče u vývojových vad lebky u dětí a pro názornost doplnila svůj výklad i bohatou obrazovou dokumentací a specifickými pomůckami např. dětskou helmičkou.

Program pedagogové s primářem a vrchními sestrami sestavili tak, aby je mohli následně využít nejen při dalším studiu, ale také k vytvoření projektového úkolu. Z toho důvodu byl pedagogem a pracovníky kliniky vložen do programu jak krátký video film, dvě odborné a jedna informační prezentace, ale také prohlídky jednotlivých pracovišť kliniky. Každý žák dostal od pedagoga dílčí úkol tak, aby na konci programu byli žáci schopni vytvořit výstup projektové výuky – prezentaci, kterou budou prezentovat žákům třetích ročníků.       Mgr. Lenka Mazánková

 Copyright © 2023 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.