foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktVe středu 17. 5. 2023 se družstvo našich dívek zúčastnilo Krajského přeboru škol v orientačním běhu 2022/2023, který se konal v Olomouci v blízkosti Sportovní haly Univerzity Palackého. V nepříjemném deštivém a chladném počasí děvčata musela zdolat trať, která vedla z velké části městskou zástavbou. Všechna děvčata si s nástrahami mapy a mapových značek poradila, nezabloudila a zdárně doběhla do cíle. Nejlépe z našich „orienťaček“ si vedla Maruška Müllerová, která se umístila na skvělém 5.místě!

Všem účastnicím orientačního běhu děkuji a gratuluji ke zdolání všech kontrol! Snad se neztratíme ani v příštích kláních, na která se již teď těšíme!

                                                                           Zpracovala Mgr. Petra Kabourková

Dne 21. 4. 2023 se konala akce DEN ZEMĚ v parku u VILY DORIS v Šumperku. Jedním z míst, na kterém se mohli návštěvníci této akce zastavit, bylo stanoviště SZŠ Šumperk. Zde žáci třetího ročníku naší školy vyučovali praktickou formou základy první pomoci. Předváděli a učili děti a veřejnost základy obvazové techniky, kterou je možné využít při fixaci zlomenin nebo při ošetření ran na celém těle, postupy zástavy krvácení, dále jak vyšetřit a ošetřit zraněného člověka v bezvědomí a kardiopulmonální resuscitaci. Práce našich studentek byla kladně hodnocena organizátory akce pracovníky VILY DORIS Šumperk.

Akce se zúčastnily žáci třídy 3.B: Simona Šindlerová, Tereza Sovová, Tereza Prokopová, Emma Rýznarová, Veronika Žourková, Iveta Růžičková.

                                                                                                                                                Mgr. Marcela Köhlerová

 

 

I v letošním roce se naše škola zapojila do celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině – Český den proti rakovině. Tématem sbírky je prevence nádoru průdušek a plic. S prodejem kytiček pomáhali žáci třetích ročníků, kteří vyrazili do ulic ve slunečném čtvrtku 11.5. Dárci mohli přispět zakoupením kytičky za minimální cenu 20 Kč přímo do kasičky nebo na sbírkový účet či odesláním DMS.

Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli tak v šíření nádorové prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů či podpořili onkologický výzkum a vybavenost onkologických pracovišť.

Bez cigaret, bez kouření zázrakem se život mění.                                            Mgr. Eva Čmakalová

 

8.ročník Olympiády z KLP - celorepublikové kolo s mezinárodní účastí

Dne 27. 4. 2023 proběhla po dvouroční pauze na půdě Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Šumperk, příspěvkové organizace 8. ročník Olympiády z Klinické propedeutiky, a to celorepublikové kolo s mezinárodní účastí. Soutěže se zúčastnily tyto školy: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště, Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická Břeclav, Střední zdravotnická škola Bratislava, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň a taktéž Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace. 

Na ubytování, stravování a hodnotné ceny pro soutěžící poskytl dotaci Krajský úřad Olomouckého kraje - odbor školství a mládeže. Ceny byly pořízeny i z finančního příspěvku z dotačního programu „Pedagogická sekce České asociace sester“. Drobné dárky soutěžícím věnovala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Propagační předměty jako drobnou upomínku na naše město věnoval Městský úřad Šumperk.

Před i po soutěži proběhly workshopy pedagogů a žáků, které byly velmi přínosné na obou stranách a vyměnili si tak cenné osobní zkušenosti. Kromě témat spojených se soutěží a chodem škol byl diskutován i program Erasmus + a ostatní zahraniční mobility.

Hlavní částí programu byla vlastní soutěž, během které bylo představeno 9 prezentací.  Žáci popisovali různé vyšetřovací metody, se kterými se setkali a které je zaujaly v předmětu Klinická propedeutika –gastroskopie, kolonoskopie, kapslová endoskopie,  mamografie. Další práce se zabývaly problematikou spánku a únavy, specifikou nádorů, měření FF funkcí, farmkoterapie. Některé byly obohaceny i vlastní stáží na daném pracovišti spolu s autentickými fotografiemi.

Úroveň všech prezentací byla velmi vysoká. Žáci projevili kultivované vystupování a ústní přednes byl plynulý, sebevědomý a zřetelný. Proto jejich hodnocení nebylo vůbec jednoduché, rozhodovaly drobnosti. Na hodnocení prací se podílely 2 poroty – odborná a studentská.  Odborná porota byla složena z přítomných pedagogů pozvaných škol a naši školu v celorepublikovém kole zastupovala Marie Koníčková, vrchní sestra interních oborů Nemocnice Šumperk, a.s. Studentskou porotu tvořily dvě žákyně třetího ročníku naší školy

Odbornou porotou byla vyhlášená první tři místa v následujícím pořadí žákyně z Bratislavy Tamara Krajčovičová a Sarah Hamarová s prací Konzervatívna liečba - farmakoterapia, z Uherského Hradiště Tereza Andrýsková a Kateřina Gotwaldová s prací Vyšetřovací metody v prevenci rakoviny prsu, ze Šumperka Anna Binderová a David Gampana s prací Gastroskopie. Studentská porota vyhodnotila jako nejlepší práci žákyň z Bratislavy.

Nejen výherci obdrželi za umístění krásné ceny. Sladkost, drobný dárek a věcná upomínka na město Šumperk byly odměnou všem soutěžícím.

Po ukončení soutěže proběhla prohlídka školy pro zúčastněné pedagožky a jejich žáky. Měli možnost se podívat do odborných učeben, kde se vyučují předměty Ošetřovatelské postupy, informační technologie, anglický - německý jazyk a biologie. Poté proběhla prohlídka historické části města spolu s kostelem Zvěstování Panny Marie, který se nachází v těsné blízkosti naší školy a je zapsán do seznamu kulturních památek.

Poděkování patří všem soutěžícím za jejich výkony, členům odborné i studentské poroty za jejich hodnocení. Také naší paní ředitelce, realizačnímu týmu učitelů, zaměstnancům a žákům za vytvoření podmínek pro zdárný průběh soutěže.

Již nyní se těšíme na další zajímavé práce, kterými nás žáci jistě překvapí v dalším ročníku Olympiády.              

 

Mgr. Věra Šertlerová, Mgr. Kamila Foučková

 

 

<

Ve středu 26. 4. 2023 přijeli studenti do Opavy na akademickou půdu Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, aby zde obhájili soutěžní práce v rámci Fakultní odborné soutěže pro studenty středních škol. Naši školu reprezentovala Emma Rýznarová ze třídy 3.B, která ve své kategorii zvítězila.

Do konečného kola soutěže, tedy k ústním obhajobám, postoupilo celkem deset prací, které byly při ústních obhajobách rozděleny do dvou kategorií. V první se hodnotily práce z oblasti zdravotnických oborů, ve druhé pak práce z okruhu sociální patologie a prevence, sociální politiky a sociální práce.

Naše škola se do této soutěže zapojila poprvé a hned s nejlepším výsledkem, který se mohl podařit. Emma Rýznarová získala 1. místo ve druhé kategorii se svou soutěžní prací Péče o duševní zdraví u dospívajících, kterou zařadila do oblasti sociální patologie a prevence. Emma získala za své vítězství hodnotné ceny, ale i neocenitelnou zkušenost s atmosférou vysoké školy, a „vstupenku“ ke studiu na této fakultě.  

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje jednou za rok Fakultní odbornou soutěž pro studenty středních škol, poprvé to bylo ve školním roce 2019/2020, letos šlo tedy o 4. ročník soutěže. Oblasti, ve kterých bylo možné se do soutěže zapojit, byly: sociální patologie a prevence, speciální pedagogika, sociální politika a sociální práce a čtvrtou oblastí pak zdravotnické obory. Tyto oblasti souvisí se studijními programy fakulty.

Studenti, kteří se do soutěže přihlásili, museli vypracovat odbornou práci na vybrané téma. Odborná práce složená z teoretické a praktické části v rozsahu minimálně 20 normostran musela splňovat stanovené formální náležitosti. Práce byla nejprve hodnocena vedoucím práce a nezávislým posuzovatelem z fakulty. V další části – při ústních obhajobách ji hodnotila odborná komise složená ze členů fakulty. Konečný výsledek tvořil součet bodů z obou kol.

Soutěž umožňuje středoškolákům nejen hlouběji proniknout do vybraného tématu, ale díky této soutěži si mohou navíc vyzkoušet přípravu a psaní odborné práce pod vedením vedoucího práce, naučí se pracovat s odbornými zdroji, vyzkouší si zpracování materiálů dle formálních požadavků, které jsou kladeny na vysokoškolské práce, a v neposlední řadě obhajobu práce před odbornou komisí.

 Gratulujeme Emmě k vítězství, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně sil a nadšení do dalších soutěží.

                                                                                                                                                                   Mgr. Anežka GronychováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.