foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktV pondělí 24. dubna 2023 jsem zavítala se čtyřmi děvčaty 3. ročníku na Základní školu v Rudě nad Moravou. Na základě naší předchozí spolupráce jsme přijely opět žákům 8. tříd předvést a naučit základy první pomoci. Tradičně šlo nejen o ukázky, ale zejména o praktický nácvik PP.

Celkem nás čekaly tři třídy osmáků, takže úkol to nebyl jednoduchý. Žáci z každé třídy se postupně vystřídali na 3 stanovištích. Na prvním stanovišti byli nejprve seznámeni s technikou, jak správně a jednoduchým způsobem manipulovat se zraněným v bezvědomí, jak ho otočit na záda a provést celkové vyšetření a následně uložit do zotavovací polohy. Poté za asistence našich děvčat jednotlivé kroky prováděli na spolužácích. Druhé stanoviště bylo zaměřené na kardiopulmonální resuscitaci, kde si všichni pod vedením našich děvčat na modelu pro nácvik KPR vyzkoušeli provádět nepřímou srdeční masáž u dospělého člověka. A na posledním stanovišti se seznámili se základními druhy šátkových a obinadlových obvazů a jejich využitím při poskytování PP, prakticky si vyzkoušeli zhotovení šátkových obvazů, které se v první pomoci používají nejčastěji.

Osmáci byli aktivní, šikovní, do nácviku PP se zapojovali a vše si s nadšením zkoušeli.  

Pochvalu zaslouží i děvčata, která se této akce zúčastnila, ze třídy 3.A Jarmila Lukáčová a ze 3.B Aneta Mrákavová, Iveta Růžičková a Simona Šindlerová.

                                                                                                             Mgr. Anežka Gronychová

Žáci naší školy se tradičně účastní soutěže s názvem „Somatologický den“, kterou organizuje SZŠ a VOŠZ Olomouc. Soutěž se konala 20. dubna 2023 a hodnoceno bylo celkem 11 prací. Prezentace obsahovaly velmi různorodá témata z oblasti anatomie a fyziologie lidského těla. Soutěže se zúčastnili žáci SZŠ Olomouc, Šumperk, Hranice, Prostějov, Ústní nad Orlicí a Břeclav.

Naši školu velmi kvalitně reprezentovaly žákyně, které se umístily ve školním kole na prvním místě a postoupily tedy na soutěž do Olomouce. Jednalo se o žákyně třídy 1.B Jolanu Biharyovou a Kateřina Černohousovou s prezentací na téma „Štítná žláza“. 

Všechny přednesené prezentace byly na velmi vysoké úrovni a pro porotu bylo velmi obtížné vybrat tu nejlepší. I když se našim žákyním nepodařilo obsadit přední příčky, pro nás jsou přesto vítězové, protože velmi důstojně zastupovaly naši školu. Za to jim náleží poděkování a přání hodně sil do dalších soutěží.                  Zapsala Mgr. Ida Žváčková, výchovná poradkyně

 

V první polovině dubna se naše škola zapojila do celorepublikové akce „UKLIĎME ČESKO“. Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Ve spolupráci s tímto projektem a Městem Šumperk se do úklidu pustili žáci prvních a druhých ročníků. Vzniklo několik skupin, které postupně uklízely okolí Domova mládeže naší školy a Domova pro seniory Šumperk. Někteří žáci kromě úklidu zkrášlili okolí internátu jarními květinami. Díky všem, kteří se zapojili, byla akce úspěšná.                 Mgr. Helena Crhonková

 

 

Dne 5. 4. 2023 v rámci projektu Šablony OP JAK, CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk, byl k žákům čtvrtého ročníků do hodin ošetřovatelská praxe pozván odborník z praxe paní Renata Ťulpová, která pracuje jako sestra na dialýze v Šumperku. Přišla spolu se svým mladším synem, který od narození trpí vrozenou vývojovou vadou ledvin, a tudíž je odkázán na specializovanou ošetřovatelskou péči. Žáci měli možnost se osobně zeptat pacienta, který během svého života prošel nejen domácí hemodialýzou, ale také opakovaně podstoupil transplantaci ledvin na řadu osobních zkušeností. Paní Ťulpová otevřeně mluvila, jak probíhal život jejich dvou synů, kteří se od narození potýkají s renálním onemocněním, a jak jejich léčba i nadále pokračuje. Její bohaté zkušenosti, které načerpala nejen v pracovní sféře, ale také v osobním životě se nám snažila předat co nejvíce. Přednáška byla zaměřená na anatomii a funkci ledvin, náplň práce sester na dialýze, uspořádání a chod oddělení. Popsala nám cestu pacienta od sdělení diagnózy po pobyt na dialyzačním křesle. Zaměřila se pro nás na stěžejní část -  ošetřovatelské péče o dialyzovaného pacienta. Možnosti zajištění žilního přístupu, sledování fyziologických funkcí a dodržování restrikce tekutin. Názorná ukázka specifických ošetřovatelských pomůcek na tomto pracovišti obohatila nabídku získaných informací. „Familiární“ přístup zaměstnanců k pacientům žáky oslovil a ukázal jim i jiný přístup, než který znají ze standardních oddělení v rámci ošetřovatelské praxe. Na závěr se krátce zmínila o podmínkách zařazení pacienta do transplantační listiny.

Žáci velmi pozitivně hodnotili přínos nahlédnout do této problematiky i z jiného úhlu, neboť se v rámci ošetřovatelské praxe setkávají s pacientem, který je dialyzován.                                    Mgr. Věra Šertlerová

 

V březnu žáci z pečovatelského kroužku pomáhali na dvou akcí, které se v konaly v Domově pro seniory v Šumperku.

„Den mozků aneb trénování paměti“ je pravidelná a klienty oblíbená zábava. V rámci této aktivity klienti luští kvízy připravené aktivizačními pracovnicemi, hraje se bingo, pexeso dále klienti hádají známé osobnosti z filmu pro pamětníky a další činnosti. Všech těchto aktivit se účastnili žáci a společně s klienty se skvěle bavili.

Druhou březnovou akcí je již tradiční Josefovská zábava. Žáci se zapojili do organizace zábavy, pomohli klienty přivézt či doprovodit do společenské místnosti a poté se podíleli na roznášení bohatého občerstvení. K poslechu hrála hudební skupina s oblíbenými lidovými písněmi. Vrcholem celé zábavy byla tombola. Jelikož byly všechny losy výherní, pomáhali naši žáci i s roznášením cen pro klienty.

Všichni si užili příjemné odpoledne a našim žákům touto cestou posílám pochvalu od celého personálu DPS.   Mgr. Lenka MazánkováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.