foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktVyužití moderních technologií v péči o pacienta ve fakultních nemocnicích v Praze

Cílem projektových dnů v rámci Šablony OP JAK, CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk, bylo dát možnost nahlédnout žákům 4. ročníků do problematiky práce sestry na vysoce specializovaném pracovišti neurochirurgické kliniky. Realizace projektu proběhla ve dnech 7. -8.3. 2023 pro žáky 4.A a 14. – 15.3. 2023 pro žáky 4.B.

Cesta do hlavního města pro účastníky projektového dne byla zajištěna vlakem společností RegioJet. Dvoudenní projektová výuka byla naplánovaná a vytvořená ve spolupráci s primářem neurochirurgické kliniky FN Motol doc. MUDr. RNDr. Ondřejem Bradáčem, vrchní sestrou Bc. Terezou Drbohlavovou a vrchní sestrou neurochirurgické kliniky ÚVN Praha Mgr. Jitkou Černohorskou. Ubytování účastníků v hotelu Starý Pivovar bylo financováno z projektu.

První den projektové výuky začal na neurochirurgické klinice ÚVN Praha a byl zaměřen na využití moderních technologií v péči o pacienta. Žáci byli rozděleni na tři skupiny vždy s jedním pedagogem, každá skupiny si postupně prohlédla tři oddělení neurochirurgie včetně neurochirurgické JIP. Přímo v praxi na oddělení jim zdravotnický personál ukázal, jak používají elektronickou dokumentaci AMIS*HD, využívající čtečky ve formě iPhonů. Každý pacient má přidělen QR kód na identifikačním náramku, k načtení kódu dochází vždy při podávání léků pacientovi a při odběrů biologického materiálu. Elektronická dokumentace obsahuje i kompletní informace z minulé hospitalizaci pacienta. Žáci byli seznámeni se síťovým glukometrem, potrubní poštou, resuscitačním vozíkem, anesteziologickým lůžkem a s manipulačním vozíkem na přepravu lůžka s pacientem.

 Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva radiačního ústavu ÚVN, který se specializuje na stereotaktické ozáření nádorových a vybraných nenádorových ložisek za pomoci robotického ozařovače CyberKnife. Přístroj, který je teprve druhý v republice, dokáže na milimetry přesně ozářit nejen nádory, které jsou těžko dostupné, ale i ty, které vlivem dýchání a tělesných pochodů mění svou polohu. Šetrný zákrok, který trvá jen zhruba 30 minut, přitom ochrání od poškození okolní zdravé tkáně. Žáci viděli přes kamerový systém práci kybernetického nože přímo v rámci radiační terapie u pacienta. Po ošetření pacienta si prohlédli ozařovnu i s odborným výkladem radiologického pracovníka.

Druhý den pokračovala projektová výuka ve fakultní nemocnici Motol. Žáci byli uvedeni do kinosálu nemocnice, kde je vrchní sestra, seznámila s personálním obsazením nemocnice, zaměstnaneckými benefity, vybaveností a spektrem péče, kterou poskytuje jejich fakultní nemocnice.

Následovala odborná přednáška přednosty kliniky doc. MUDr. Vladimíra Beneše, věnovaná péči o dětské pacienty s neurochirurgickou diagnózou. Objasnila jim možnosti lékařské i ošetřovatelské péče a také je seznámila s druhou nejčastější diagnózou dětského věku, a to nádorovým onemocněním CNS a míchy. V prezentaci žáci zhlédli krátký video sestřih z operace nádoru mozku. Druhá odborná přednáška v podání MUDr. Jakuba Táborského plynule navázala na problematiku již zmíněnou doc. MUDr. Vladimírem Benešem, žákům nastínila jednu ze specifických problematik dětské neurochirurgie - kraniosynostózy.

                     V poslední části bylo žákům umožněno prohlédnout jednotlivá pracoviště NCH kliniky. Vrchní a staniční sestry provedli žáky jak standardním oddělením, tak jednotkou intenzivní péče pro dětské pacienty. Velmi zajímavá byla prohlídka dětského oddělení, staniční sestra žáky uvedla do problematiky léčby a ošetřovatelské péče u vývojových vad lebky u dětí a pro názornost doplnila svůj výklad i bohatou obrazovou dokumentací a specifickými pomůckami např. dětskou helmičkou.

Program pedagogové s primářem a vrchními sestrami sestavili tak, aby je mohli následně využít nejen při dalším studiu, ale také k vytvoření projektového úkolu. Z toho důvodu byl pedagogem a pracovníky kliniky vložen do programu jak krátký video film, dvě odborné a jedna informační prezentace, ale také prohlídky jednotlivých pracovišť kliniky. Každý žák dostal od pedagoga dílčí úkol tak, aby na konci programu byli žáci schopni vytvořit výstup projektové výuky – prezentaci, kterou budou prezentovat žákům třetích ročníků.       Mgr. Lenka Mazánková

 

 

Dne 15.3. 2023 se v učebně somatologie konalo školní kolo středoškolské odborné činnosti, studentské konferenci ze somatologie a olympiády z klinické propedeutiky. Do soutěží se zapojili žáci prvních až třetích ročníků. Žáci, kteří se umístili na prvním místě v somatologii nás budou reprezentovat v Olomouci na Somatologických dnech. Žáci, kteří se umístili na prvním až třetím místě v klinické propedeutice budou soutěžit v regionálním kole, které pořádá naše škola. Žáci s obhájenou,,sočkou" postupují do okresního kola v Šumperku. Do somatologického klání se zapojilo šest prací žáků prvních ročníků, do boje v klinické propedeutice taktéž šest prací a ,,sočka" byla jedna.

Všechny práce byli zajímavé, kreativně zpracované a všechna téma nás obohatilo o nové poznatky.  Mgr. Eva Čmakalová

 

           VÝSLEDKOVÁ LISTINA                                                              BLAHOPŘEJEME

 

 

V rámci projektu Šablony OP JAK, CZ.02.02.XX/00/22_003/0000505, Podpora vzdělávání na SZŠ Šumperk, žáci 4. ročníků dne 17.2 a 10.3. navštívili zubní ordinace VIK-Dent v Šumperku. Po rozdělení do skupin po 10-11 žácích si prohlédli stomatologickou ordinaci s jejím vybavením. Měli možnost absolvovat odborně okomentovanou názornou ukázku preventivní zubní prohlídky za použití zubního zrcátka a sondy a vedení záznamu zubů ve stomatologické dokumentaci.  Prohlédli si instrumentárium pro extrakci zubů dočasné i stále dentice. Jednotlivě si žáci vyzkoušeli přípravu otiskovací hmoty a zhotovování otisků zubů. Ve dvojicích si vyzkoušeli zhotovení elektronického zubního scanu, který umožňuje vytvořit 3D virtuální model zubů. Tato technologie má své uplatnění ve stomatologické protetice. Žáci se zájmem sledovali ukázku dentální hygieny s edukací o významu správné dentální hygieny v prevenci zubního kazu a onemocnění parodontu. Součástí poučení bylo zdůraznění nutnosti dodržovat kompetence při sdělování informací o zdravotním stavu klienta a spolupráce s rodiči v péči o chrup dětí. Jemnou manipulaci žáků s nástroji vyžadovala příprava provizorních a trvalých výplňových materiálů používaných v záchovné stomatologii při léčbě zubního kazu, ukotvení výplně v modelech dočasné nebo stálé dentice a její následné odvrtání. Součástí práce sestry ve stomatologii je i péče o nástroje a příprava pomůcek a nástrojů ke sterilizaci, což si mohli i žáci sami vyzkoušet. Naše poděkování patří všem pracovníkům, zubní lékařce MDDr. Veronice Vik, dentální hygienistce Simoně Měrkové, Dis a Růženě Dulíkové, DiS., zubní instrumentářce Lucii Žižkové, za možnost navštívit jejich pracoviště a zorganizování praktických ukázek pro žáky s odborným výkladem.

Stáž v zubní ordinace s praktickými ukázkami byla přínosem nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Přispěla k prohloubení odborných znalostí, které se nově zařazeny do ŠVP pod tématem stomatologie.

                                                                                                                                                                                      Mgr. Ludmila Rolincová

 

 Náhled obrázku Náhled obrázkuNáhled obrázku

V únoru proběhly na naší škole Kurzy první pomoci pro veřejnost. Uskutečnila se série tří bezplatných kurzů, které proběhly vždy ve čtvrtek 9., 16. a 23. února 2023. Těší nás, že ze strany obyvatel jsou hodnoceny převážně pozitivně, což dokazuje i poměrně velký zájem. V letošním školním roce jsme poprvé vyzkoušeli online přihlašování do kurzů a můžeme konstatovat, že se zájemcům o kurz v přihlašování dařilo. Celkem se kurzů zúčastnilo 98 osob, z toho 45 účastníků navštívilo všechny tři kurzy. 

V jednotlivých kurzech jsme se zaměřili na základy laické první pomoci. Účastníky kurzů jsme seznamovali a nacvičovali první pomoc u poruch vědomí, zástavy dýchání a krevního oběhu, využití obvazové techniky u zlomenin, krvácení a mnohých jiných zranění. Snažili jsme se, aby si mohli účastníci kurzů více postupů vyzkoušet prakticky.

V letošním roce se do kurzů jako školitelé zapojilo 6 odborných učitelek  a 30 žáků naší školy. Bez pomoci našich žáků si kurzy ani nedovedeme představit. Společně s účastníky kurzů nacvičují techniky první pomoci, dělají figuranty, pomáhají při organizaci akce.

V této činnosti směrem k našim spoluobčanům máme v plánu pokračovat opětovně i příští rok. Setkáváme se s pozitivní odezvou od účastníků kurzů a toho si velmi vážíme. A jestli jste letos kurzy nestihli, jste zváni znovu za rok.

                                   V Šumperku dne 6. března 2023, za organizační tým Mgr. Miroslava Šopíková

Náhled obrázkuNáhled obrázkuNáhled obrázku

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 jsme se se studentkami třetího ročníku Marií Müllerovou a Annou Macháčkovou vypravily do mateřské školy Sluníčko v Petrově nad Desnou. Studentky dětem předváděly základy první pomoci. Prvním blokem bylo sdělení informací ohledně integrovaného záchranného systému. Děti velmi pěkně reagovaly na možnosti přivolání pomoci a orientovaly se v telefonních číslech na jednotlivé složky. Další v pořadí byla kardiopulmonální resuscitace, kterou si děti mohly vyzkoušet. Následně pak nařadu přišlo obvazování pomocí trojcípých šátků. Poté ošetřovaly drobná poranění jako odřeniny a malé rány pomocí náplastí a obvazů. Spolupráce s dětmi byla vynikající a snad se jim některé postupy vryly do paměti.

Mgr. Kamila FoučkováCopyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.