foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
KontaktV naší škole probíhá už několikátým rokem sbírka vršků od PET lahví. Ty potom posíláme dětem se zdravotním hendikepem, které výtěžek ze sběru využijí na rehabilitační a kompenzační pomůcky.

Letos je naše sbírka určena Jůlince z Lukavice. Ta má od malička spoustu zdravotních problémů, při jejichž řešení je potřeba dlouhá a nákladná rehabilitace. Jůlince také velmi pomáhá hiporehabilitace. Protože část potřebných pomůcek pojišťovna nehradí, získává rodina finanční prostředky právě sběrem vršků od PET lahví.Jsme moc rádi, že tímto způsobem můžeme alespoň trochu přispět. Do sběru se zapojila celá škola, včetně učitelů. Podařily se nám nasbírat čtyři pytle vršků.Jůlince i její rodině přejeme hodně štěstí.                             Sepsala: Mgr. Helena Crhonková

                               

V měsíci červnu jsme zrealizovali největší množství akcí první pomoci za celý letošní školní rok.

 

Dne 14. června 2017 nacvičovaly žákyně třídy 2.A první pomoc s žáky Základní školy při lázních v Bludově a ve stejný den jsme učili základy první pomoci zaměstnance Dětského klíče v Šumperku s žákyněmi třídy 2.B.

Šárka Vrbová a Nikola Smažáková ze třídy 3.A trénovaly 15. června první pomoc s žáky Základní školy při lázních ve Velkých Losinách.

Dne 21. června jsme se zúčastnili Dne záchranných složek v Hanušovicích. Žákyně 2. ročníku předváděly ukázky první pomoci dopoledne pro žáky mateřských a základních škol z Hanušovic a blízkého okolí a v odpoledním programu pro veřejnost.

V pátek 23. června jsme nacvičovali první pomoc na III. základní škole v Šumperku a Gymnáziu v Šumperku. Funkce školitelů na této akci vykonávalo 11 žákyň ze třídy 1.B a 1 žákyně ze třídy 2.B, které se této funkce velmi dobře zhostily.

 

Všem žákům děkujeme za spolupráci na akcích první pomoci v průběhu celého školního roku a příští školní rok doufáme, že se na vaši spolupráci můžeme spolehnout.                                           27.června 2017 Mgr. Šopíková M., Mgr. Gronychová A., Mgr. Kőhlerová M.

 

 

Od října letošního školního roku opět docházely žákyně naší školy do Pečovatelského kroužku v Nemocnici Šumperk a.s., a to na interní oddělení – ošetřovatelský úsek a sociální úsek.  Zpočátku se činnosti v kroužku věnovalo 9 žákyň z 1. a 2. ročníků, během školního roku se však u některých pravidelnost návštěv snižovala ze studijních a jiných důvodů. Nejvíce aktivních bylo 5 žákyň, které se této činnosti věnovaly až do června, přičemž nevynechaly téměř žádnou návštěvu klientů. Rovněž nadále probíhala spolupráce s kaplankou a koordinátorkou dobrovolnického programu Nemocnice Šumperk a.s. Mgr. Lenkou Topolanovou. Program návštěv byl, stejně jako v předešlých letech, volen dle zájmu klientů, např. individuální rozhovory, čtení knih, aktivity zaměřené na procvičování jemné motoriky a paměti, vycházky v areálu nemocnice. Velmi pozitivně bylo žákyněmi i klienty hodnoceno zdobení dýní, pečení a ochutnávka vánočního cukroví a výroba velikonoční výzdoby. Proto jsme pečení cukroví zvolily také jako náplň poslední návštěvy klientů v měsíci červnu. Návštěvy našich žákyň obohatily nejen klienty, ale i samotné žákyně, které se učily navazovat kontakt se seniory, komunikovat a spolupracovat s nimi. Některé žákyně navázaly s klienty velmi blízký vztah, proto je rády opakovaně navštěvovaly. Rovněž ocenily přínos jejich účasti v kroužku i jako vhodnou přípravu pro výuku předmětu Ošetřovatelská praxe, která probíhá ve 3. - 4. ročníku v Nemocnici Šumperk a.s. Všem žákyním, které se ve svém volném čase věnovaly klientům interního oddělení – ošetřovatelský úsek a sociálního úseku, patří opravdu velká pochvala!!!                                                  Mgr. Andrea Krestýnová

 

.                                                                           

I v letošním školním roce se škola zúčastnila celé řady akcí, které nám měly přiblížit problémy dnešního světa a způsob, jak k nim můžeme zodpovědně přistupovat.

Jednalo se o několik humanitárních sbírek a akcí v průběhu celého roku, řadu přednášek, promítání a vzdělávacích programů. Ve škole jsme měli výstavu, zapojili jsme se do celoevropské akce TÝDEN GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ pořádané od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání, a kterou u nás pořádá ARPOK. Letošním názvem byl SVĚT V BEZPEČÍ. Kromě toho jsme organizovali sbírku elektroodpadu a vršků od PET lahví pro pětiletou Jůlinku z Lukavice.

V polovině června se na SZŠ už tradičně konala Konference z ekologie, které se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků. V letošním roce jsme se věnovali Mezinárodnímu roku udržitelného cestovního ruchu. Ten byl vyhlášen pro rok 2017 rozhodnutím Valného shromáždění OSN. Jeho cílem je zvýšit povědomí všech o významu cestovního ruchu  pro rozvoj, podnítit spolupráci všech zúčastněných stran a docílit pozitivních změn na úrovni politik, obchodních praktik i spotřebitelského chování. Cestovní ruch se stal jednou z nejrychleji rostoucích hospodářských odvětví na světě.

                                                           

Naše škola získala pro tuto oblast podporu od Olomouckého kraje. První aktivitou v našem „Ekologickém putování 2017“ je právě ekologická konference. Ceny na konferenci byly pořízeny z finančního příspěvku z dotačního programu „Program na podporu EVVO v Olomouckém kraji v roce 2017“.

Práce studentů druhých ročníků byly zároveň završením ekologické výchovy, která je součástí výuky ve druhém ročníku. Vyslechli jsme prezentace prací, které byly zaměřeny na ekologické cestování v našem regionu. Jako nejlepší byly vybrány práce „Krásy Přerovska“ a „Ekologický výlet v okolí Jesenicka“.

První ročníky se zaměřily na regionální produkty. Součástí konference byla i ochutnávka některých specialit z našeho kraje, které připravili žáci. Měli jsme možnost ochutnat např. pečivo z Pekárny Vašíček v Zábřehu, tvarůžky z Loštic, müsli tyčinky FIT z Klopiny, lázeňské oplatky z Velkých Losin nebo také mléčné výrobky z OLMY ad.

                                                                    

Žáci označili jako nejlepší práce Lucie Baďurové a Moniky Hnilicové z 2.B „Ekologický výlet v okolí Jesenicka“ a prezentace „Pivovar Litovel“ od Adély Krobotové z 1.A a „Müsli tyčinky FIT“ od Terezy Štulajterové a Kláry Vítkové z 1.B.

Po ukončení prezentací žáků jsme vyslechli zajímavou přednášku VČELA = ŽIVOT od Mgr. Víta Sochory ze SOŠ Šumperk. Ta žáky velmi zaujala a dozvěděli se spoustu nových informací.

Už čtvrtým rokem se takto na konferenci věnujeme aktuálním problémům a věřím, že se dočkáme zajímavých prací i v příštím roce.      

                                                Mgr. Helena Crhonková

Celostátní soutěž první pomoci proběhla ve dnech 12. - 13. června 2017 v prostorách Střední zdravotnické školy Jaselská a v parku na Obilním trhu.

Soutěžilo celkem 32 družstev ze zdravotnických škol z celé České republiky – z toho 1 družstvo ze zdravotnické školy v Trenčíně ze Slovenska. Hodnotící komise byla vytvořena z  řad lékařů, zdravotníků nemocnic města Brna a z odborných učitelek. Soutěžící družstva prošla třemi stanovišti. Na prvním stanovišti byly k dispozici profesionální pomůcky. Úkoly na druhém stanovišti vycházely z úrazů nejčastěji vznikajících v domácím prostředí. Při poskytování první pomoci muselo družstvo prokázat schopnost improvizovat a vycházet pouze s pomůckami, které se nejběžněji nacházejí v domácnosti. Úkoly prvního a druhého stanoviště byly soustředěny do budovy školy. Třetí stanoviště bylo umístěno mimo budovu školy SZŠ - v parku na Obilním trhu v Brně. 

Soutěžící po ukončení soutěžního úkolu byli ihned rozhodčími vyrozuměni o chybách, kterých se během poskytování první pomoci dopustili. Figuranti v modelových situacích vytvářeli dramatické momenty a dostávali soutěžící do stresových situací. Na stanovišti v domácím prostředí družstvo poskytovalo první pomoc u popálenin a zavřené zlomeniny předloktí, v terénu u otevřené zlomeniny bérce a otřesu mozku a na stanovišti s odbornými pomůckami bojovalo družstvo o život při resuscitaci. 

                        

                                                                                                                        
Naši školu reprezentovalo v kategorii A – SZŠ družstvo ve složení:

  • Lucie Matějčková 2.A – velitelka
  • Bára Fricová 2.A
  • Martina Tichá 2.A

V této kategorii soutěžilo 24 družstev a naše družstvo obsadilo 5. místo.

                                                                  

Celkově hodnotíme účast družstva pozitivně. Děvčata se na stanovištích při poskytování první pomoci nedopustila žádných zásadních chyb, ztrátové body jim byly odečítány za drobné nedostatky. Oceňujeme jejich aktivitu, koordinaci v týmu a nadšení pro věc. Jejich umístění patří k jedněm z lepších, kterých se nám na soutěžích tohoto typu podařilo dosáhnout. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.

V Šumperku 14. června 2017                                Mgr. Miroslava ŠopíkováCopyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.