foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktBOJUJEME PROTI ŠIKANĚ

Pocit bezpečí každého jedince a jeho začlenění do třídního kolektivu je základní podmínkou vytváření produktivního prostředí a dobrého sociálního klimatu třídy a celé školy. Škola má povinnost předcházet všem náznakům násilí a šikany.

Šikanu lze definovat jako jakékoliv chování a jednání, jehož záměrem je ublížit, ohrozit, ponižovat nebo zastrašovat jiného člověka nebo skupinu lidí.  V jakékoli formě a podobě nesmí být šikana pracovníky školy akceptována.  

Základem prevence je podpora pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky, mezi žáky a učiteli, mezi zaměstnanci školy. Škola usiluje o vytváření bezpečného prostředí a za tím účelem podporuje solidaritu a toleranci, podporuje u žáků i zaměstnanců vědomí sounáležitosti, posiluje a vytváří podmínky pro zapojení všech žáků do aktivit třídy a školy, podporuje spolupráci mezi žáky a rozvíjí jejich vzájemný respekt. Důraz klademe na pozitivní mezilidské vztahy a úctu k druhým, respekt k individualitě každého jedince a etické jednání.Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.