foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
Kontakt


Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma studia

Charakteristika oboru:

Vzdělávací obsah vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených předpisy ČR a směrnicemi EHS. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství, dále vybrané sociální disciplíny umožňující lépe pochopit chování zdravých a nemocných osob a změny ve společnosti, vztah mezi zdravotním stavem a fyzickým i sociálním prostředím člověka, které pomáhají vytvářet odborné kompetence a osobnostní kvality studentů. Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení ošetřovatelských postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat zdravotní péči, jednat se zdravými i nemocnými klienty a pracovat v týmu. Praktická výuka se uskutečňuje v nemocnicích a ostatních zařízeních zajišťujících zdravotní péči za spolupráce a součinnosti všeobecných sester a jiných zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu činnosti bez odborného dohledu.

Studijní profil absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace pro země Evropské unie, vztahující se k úloze a funkci sester ve společnosti, které zahrnují:

· řízení a poskytování ošetřovatelské péče – podpůrné, preventivní, léčebné, rehabilitační i pomocné, a to         jednotlivcům, rodinám i skupinám,

· edukaci klientů/nemocných a zdravotnického personálu,

· aktivní začlenění do zdravotnického týmu,

· rozvoj ošetřovatelské praxe, kritického myšlení a výzkumu.

Cílem studijního programu je připravit všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci nemocí a v péči o nemocné.

Studium je určeno absolventům jakékoliv střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku. Je organizováno jako tří a půl leté kombinované studium a je ukončeno absolutoriem. Uchazeči musí splňovat zdravotní kritéria.

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou způsobilí k plnění role a funkcí všeobecné sestry. Jsou připraveni samostatně poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i větším dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.

Možnosti uplatnění:

Absolvent oboru je schopen samostatné odborné činnosti v péči o zdraví, jako sestra v nemocnicích, v ambulantních složkách státních i privátních, v terénní i domácí péči v rámci primární, sekundární i terciální zdravotní péče o populaci. Diplomovaná všeobecná sestra je schopna samostatné práce, rozhodování, formulování a prosazování svých postojů na všech úsecích ústavní, ambulantní i domácí zdravotní péče. Uplatní se jako všeobecná sestra s předpoklady i pro vedení ošetřovatelského týmu.

Absolventi jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi všeobecné sestry na žádoucí úrovni a rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání a podporovat tak svůj profesionální růst.

Praktické zaměření studia, vzdělání v multidisciplinárních oborech, jazyková příprava, vzdělání v oblasti managementu a administrativy, psychologie, komunikace, pedagogiky, sociologie i práva a legislativy vytváří předpoklady pro plnění řídících úkolů v ústavních i nelůžkových zdravotnických zařízeních a v privátních ošetřovatelských organizacích.

Diplomovaná všeobecná sestra se může dál vzdělávat v rámci specializační přípravy v jednotlivých úsecích ošetřovatelské péče i v rámci vysokoškolského studia ošetřovatelství.Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.