foto1
Naše škola
foto1
Budova školy
foto1
Praktická výuka
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
reditel@szssumperk.cz
KontaktPORADENSKÁ ČINNOST          

VÝCHOVNÝ PORADCE KONZULTAČNÍ HODINY

Mgr. Ida Žváčková

I. poschodí, kabinet č. 120

zvackova@szssumperk.cz

Pondělí:  9:30 - 11:30

Úterý:     13:30 -15:00

Čtvrtek:  13:00 -14:00

Individuálně dle potřeby.

OBLAST ČINNOSTI VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ

Poradenská, konzultační a metodická činnost:

 • spolupráce se školskými poradenskými pracovišti (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, středisko výchovné péče a další individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s mimořádně nadanými žáky,
 • vedení evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, kontrola platnosti vyšetření, zpracování individuálního přístupu k těmto žákům včetně podání informací vyučujícím,
 • spolupráce s třídními učiteli v oblasti sledování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí,
 • řešení výchovných problémů žáků,
 • dotazníkové šetření zaměřené na zjišťování školního klimatu, akce „GO“ a další,
 • prevence sociálně patologických jevů,
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání,
 • sledování změn v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a podávání nových informací ostatním vyučujícím,
 • účast na akcích organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce.

 Spolupráce s metodikem prevence:

 • organizace výchovných a preventivních akcí pro žáky ve spolupráci s metodikem prevence (besedy, exkurze, přednášky apod.).

  Propagace školy a nábor nových žáků:

 • příprava, inovace a distribuce propagačních materiálu školy,
 • spolupráce s výchovnými poradci ZŠ, podávání informací o nabízeném oboru žákům ZŠ a jejich rodičům (SR),
 • účast na prezentačních výstavách středních škol a akcích typu „Burza škol“,
 • účast na „Dnech otevřených dveří“.Copyright © 2024 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.