foto1
Naši žáci
foto1
Budova školy
foto1
Interiér školní budovy
foto1
Historické nádvoří školy
foto1
Budova internátu - Vila Roberta Siegla

+420 583 213 074
gondova@szssumperk.cz
Kontakt 

V současné době škola poskytuje vzdělání v těchto oborech: 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT -  čtyřleté denní studium, dobíhající

PRAKTICKÁ SESTRA - čtyřleté denní studium, od 1.9. 2019

   ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT -  pětileté večerní studium, dobíhající

PRAKTICKÁ SESTRA - pětileté večerní studium, od 1.9. 2020

Absolventi studia získají středoškolské vzdělání a kvalifikaci STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK

ČTYŘLETÝ OBOR: Zdravotnický asistent - denní studium, kód oboru: 53-41-M/01   Od 1.9.2004 došlo na Střední zdravotnické škole v Šumperku a všech zdravotnických školách ke změně studijního oboru. Obor všeobecná sestra byl nahrazen studijním oborem ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (53-41-M/007 nově 53-41-M/01 ). 
Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další studium a uplatnění se na trhu práce. Studium je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Výhodou pro studenty oboru zdravotnický asistent je širší všeobecně vzdělávací základ, projevující se rozšířenou výukou českého jazyka, cizích jazyků, občanské nauky, informatiky, je zařazena i ekonomika. Studenti tak získají větší komunikativní dovednosti nejen v mateřském, ale i v cizím jazyce při mluveném i psaném projevu, zvládnou práce s informacemi a výpočetní technikou. Jsou posíleny hodiny ošetřovatelství (povinná maturitní zkouška). Rozsah praktického vyučování zůstává nezměněn.

 Absolventi budou také ovládat tzv. klíčové kompetence např.:
* základní péče o pacienty,
* asistence lékařům při převazech,
* aplikace injekcí,
* příprava transfuzí a infuzí,
* obsluha jednoduchých lékařských přístrojů,
* rehabilitační činnosti, apod.

Všechny výše uvedené znalosti a dovednosti umožní absolventům pružněji reagovat na vývoj ve zvoleném oboru a na trhu práce. Zdravotnický asistent najde uplatnění ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru - např. v nemocnicích, poliklinikách, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb. 

 UČEBNÍ PLÁN

PĚTILETÝ OBOR: Zdravotnický asistent - večerní studium, kód oboru: 53-41-M/01.Výchovně vzdělávací proces je organizován formou pětiletého večerního studia dle zákona č.  561/2004 Sb. (školský zákon) a uskutečňuje se po celý školní rok 2x týdně v odpoledních hodinách, předpokládáme pondělí a úterý od 13,25 do 19 hodin.První dva roky je výuka realizovaní pouze ve škole. Od třetího ročníku je zařazeno i praktické vyučování s ohledem na předchozí vzdělání žáků a získanou kvalifikaci tak, aby byly splněny požadavky vzdělávacího programu na kompetence absolventa.

 UČEBNÍ PLÁN

Kategorie a názvy vyučovacích

předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 a celkový počet hodin

Celkem

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4.roč.

5. roč.

Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

1

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

2

2

10

Občanská nauka

1

1

1

1

1

5

Dějepis

 

1

 

 

 

1

Fyzika

 

1

 

 

 

1

Chemie

1

1

 

 

 

2

Biologie a ekologie

1

1

 

 

 

2

Matematika

1

2

 

 

 

3

Informační a komunikační technologie

2

 

 

 

 

2

Ekonomie

 

 

 

1

 

1

Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

Somatologie

2

 

 

 

 

2

Odborná latinská terminologie

1

 

 

 

 

1

Klinická propedeutika

 

1

1

 

 

2

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví

 

 

1

 

 

1

První pomoc

 

 

1

 

 

1

Ošetřovatelství

 

 

2

2

2

6

Ošetřovatelská péče

2

2

 

 

 

4

Ošetřovatelská praxe

 

 

3

5

5

13

Psychologie a komunikace

 

 

1

1

1

3

Volitelné předměty

Seminář z cizího jazyka

Matematický seminář

Seminář z psychologie a komunikace

         1  1

Celkem:

14

13

13

13

14

67

 

 

ČTYŘLETÝ OBOR: Praktická sestra - denní studium, kód oboru: 53-41-M/03.

Absolvent je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který poskytuje nebo zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytované ošetřovatelské péče. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.                          

Kategorie a názvy vyučovacích

předmětů

 

RVP

Počet týdenních vyučovacích hodin

 a celkový počet hodin

 

celkem

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

a) Základní

Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

2

3

2

4

11

Cizí jazyk- anglický jazyk

 

3

3

4

4

14

Cizí jazyk –německý a ruský jazyk

10

1

1

1

0

3

Občanská nauka

5

1

1

0

1

3

Dějepis

 

1

1

0

0

2

Fyzika

 

1

1

0

0

2

Chemie

4

2

1

0

0

3

Biologie a ekologie

 

2

0

0

0

2

Matematika

7

3

2

2

0

7

Vzdělání pro zdraví

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova

8

2

2

2

2

8

První pomoc

 

1

1

0

0

2

Informační a komunikační technologie

4

2

2

0

0

4

Ekonomika

2

0

0

2

0

2

 

Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

Somatologie

 

5

0

0

0

5

Odborná latinská terminologie

8

1

0

0

0

1

Klinická propedeutika

 

0

2

0

0

2

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena

 

0

1

0

0

1

Výchova ke zdraví

 

0

1

0

0

1

Ošetřovatelství *

 

2

2

6

6

16

Ošetřovatelská péče

54

3

7

0

0

10

Ošetřovatelská praxe*

 

0

0

14

14

28

Psychologie a komunikace *

5

0

2

2

2

6

Disponibilní hodiny

11

 

 

 

 

 

Celkem:

128

32

33

35

33

133

 

PĚTILETÝ OBOR: Praktická sestra - večerní studium, kód oboru: 53-41-M/03

 

Absolvent je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který poskytuje nebo zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem základní ošetřovatelskou péči a podílí se pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky na poskytování specializované nebo vysoce specializované ošetřovatelské péče. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytované ošetřovatelské péče. Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.  

 

Kategorie a názvy vyučovacích

předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 a celkový počet hodin

Celkem

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4.roč.

5. roč.

Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

1

2

6

Cizí jazyk -  anglický jazyk

                  -  německý jazyk

2

2

2

2

2

10

Občanská nauka

1

1

1

1

 

4

Dějepis

 

1

 

 

 

1

Fyzika

 

1

 

 

 

1

Chemie

1

1

 

 

 

2

Biologie a ekologie

1

 

 

 

 

1

Matematika

1

2

 

 

 

3

Informační a komunikační technologie

2

 

 

 

 

2

Ekonomie

 

 

 

1

 

1

 

Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

Somatologie

2

 

 

 

 

2

Odborná latinská terminologie

1

 

 

 

 

1

Klinická propedeutika

 

1

1

 

 

2

Mikrobiologie, epidemiologie,

hygiena

 

1

 

 

 

1

Výchova ke zdraví

 

 

1

 

 

1

První pomoc

 

 

1

 

 

1

Ošetřovatelství*

 

 

2

2

2

6

Ošetřovatelská péče

2

2

 

 

 

4

Ošetřovatelská praxe*

 

 

3

6

6

15

Psychologie a komunikace*

 

1

1

1

1

4

Celkem:

14

14

13

14

13

68

 Copyright © 2022 Copyright SZŠ Šumperk, Kladská Rights Reserved.